| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Уставно правна анализа једног случаја - проф. др Тихомир Глигорић

Уставно правна анализа једног случаја - проф. др Тихомир Глигорић

Осврт на неразумијевања Закона о катастру Ребублике Српске - Уставноправна анализа једног случаја

Аутори: проф. др Тихомир Глигорић; проф. др Милан Благојевић

Према ријечима рецезента проф. др Владимира Лукића, пи­сци овог сту­ди­о­зног ра­да су ве­о­ма пе­дант­но, по­ред оста­лог, ци­ти­ра­ли ви­ше за­ко­на и дру­гих про­пи­са ко­ји ре­гу­ли­шу или су ре­гу­ли­са­ли ма­те­ри­ју ка­та­стра и зе­мљи­шне књи­ге, о­но­сно је­дин­стве­не еви­ден­ци­је о не­крет­ни­на­ма код нас и у ре­ле­вант­ним зе­мља­ма у Евро­пи.


Нај­ве­ћи ква­ли­тет За­ко­на о ка­та­стру Ре­пу­бли­ке Срп­ске је у то­ме што је у цијелости пра­тио европ­ске стан­дар­де ко­ји су ре­гу­ли­са­ни у Брај­то­ну 1994. године под на­зи­вом „Ка­та­стар 2014“. Ви­зи­ја бу­ду­ћих ка­та­стар­ских си­сте­ма, у свом дру­гом за­кључ­ку, на­гла­ша­ва да ће по­дје­ла на ка­та­стар и зе­мљи­шну књи­гу не­ста­ти. Ово је на­ве­де­ни За­кон у ци­је­ло­сти ис­по­што­вао, а пи­сци овог ра­да зналач­ки об­ја­сни­ли. Ова­кав ка­та­стар обез­бје­ђу­је пот­пу­ни прав­ни по­ло­жај земљи­шта, укљу­чу­ју­ћи јав­на пра­ва и огра­ни­че­ња, он је јеф­тин, ефи­ка­сан и поу­здан за­хва­љу­ју­ћи савре­ме­ној ор­га­ни­за­ци­ји и ње­го­вом во­ђе­њу нај­са­вре­ме­ни­јом тех­но­ло­ги­јом и техни­ком.


Пи­сци овог ве­о­ма ква­ли­тет­ног ра­да су уџ­бе­нич­ки при­сту­пи­ли ње­го­вом пи­са­њу и он ће, без даљ­њег, би­ти ври­јед­но шти­во из ко­јег ће се мно­ги ка­дро­ви су­штин­ски упо­зна­ти ка­ко са За­ко­ном о ка­та­стру зе­мљи­шта, та­ко и је­дин­стве­ном евиден­цијом о не­крет­ни­на­ма ко­ја у Евро­пи ула­зи на ши­ро­ка вра­та.