Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је "Службени гласник Републике Српске", број 19/24

Објављен је "Службени гласник Републике Српске", број 19/24
NARUDŽBENICA PEČATI LAT
NARUDŽBENICA PECATI

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 19/24, од 27.2.2024. године, објављено је:


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука o давању сагласности Компанији за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини “Електопријенос-Електропренос БиХ” а.д. Бања Лука за коришћење непокретности на којим је основано право службености у корист Републике Српске ради изградње, коришћења и одржавања прикључног далековода 2 x 110 kV за ВЕ “Гребак”

Одлука о давању сагласности за замјену непокретности, број: 04/1-012-2-512/24

Одлука о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијски план Јавне здравствене установе Институт за јавно здравство Републике Српске за 2024. годину

Одлука о давању сагласности на План пословања Јавне здравствене установе Специјална болница за хроничну психијатрију Модрича за 2024. годину

Одлука о коришћењу средстава из Буџета за 2024. годину са остале буџетске потрошње, број: 04/1-012-2-509/24

Одлука о уплати средстава на име повећања основног капитала, број: 04/1-012-2-535/24

Одлука о покретању поступка додјеле концесије за експлоатацију техничког грађевинског камена - кречњака на лежишту “Лисина” код Приједора

Одлука о оснивању права службености у корист Компаније за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини “Електропријенос- Електропренос БиХ” а.д. Бања Лука

Одлука о утврђивању општег интереса, број: 04/1-012-2-515/24

Рјешење o давању сагласности за закључење уговора о купопродаји, број: 04/1-012-2-508/24

Рјешење о давању сагласности за производњу наоружања и војне опреме

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности члана Одбора државне управе за жалбе

Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Одбора државне управе за жалбе

Рјешење о разрјешењу вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор

Рјешење о именовању вршилаца дужности чланова Управног одбора ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор

Рјешење о разрјешењу члана представника студената у Управном одбору Јавне установе Студентски центар Зворник

Рјешење о именовању члана представника студената у Управни одбор Јавне установе Студентски центар Зворник

Рјешење о разрјешењу в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Студентски центар “Бориша Старовић” Фоча, представника оснивача

Рјешење о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне установе Студентски центар “Бориша Старовић” Фоча, представника оснивача

Рјешење о измјени Рјешења о именовању чланова Економско-социјалног савјета Републике Српске испред Владе Републике Српске

Рјешење о измјени Рјешења о именовању Координационог одбора Републике Српске за праћење спровођења Гендер акционог плана Босне и Херцеговине за период 2023-2027. година

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне послове у Министарству финансија

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за Ресор за правне послове у Министарству финансија

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности руководиоца Централне јединице за хармонизацију за финансијско управљање и контролу и интерну ревизију у Министарству финансија

Рјешење о постављењу вршиоца дужности руководиоца Централне јединице за хармонизацију за финансијско управљање и контролу и интерну ревизију у Министарству финансија

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког инспектора рада у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора - главног републичког инспектора рада у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за правне, финансијске и информатичке послове у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за правне, финансијске и информатичке послове у Републичкој управи за инспекцијске послове

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор демографских и социјалних статистика у Републичком заводу за статистику

Рјешење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора за Сектор демографских и социјалних статистика у Републичком заводу за статистику

Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за промет наоружања и војне опреме

Рјешење о постављању вршиоца дужности директора Републичке дирекције за промет наоружања и војне опреме

Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне научноистраживачке установе Институт за заштиту и екологију Републике Српске

Рјешење о именовању в.д. директора Јавне научноистраживачке установе Институт за заштиту и екологију Републике Српске

Рјешење о разрјешењу в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Бориша Старовић” Фоча

Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Студентски центар “Бориша Старовић” Фоча

Правила о измјени Правила куповине и продаје хартија од вриједности

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

Правилник о производима од млијека и стартер културама

Правилник о Регистру пчелара и пчелињака

Програм посебног надзора карантинских штетних организама на кромпиру у Републици Српској у 2024. години

МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ

Правилник о методологији за израду Инвентара емисија и пројекције емисија и начину прикупљања података

https://online.slglasnik.org/sr/pregled