| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 48/20

Објављен је СГРС 48/20
Sadrzaj za broj 48_20

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 48/20, од 22.5.2020. године, објављујемо:


НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлукa о укидању ванредног стања за територију Републике Српске

Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о укидању ванредног стања за територију Републике Српске

Закључак у вези са Приједлогом одлуке о укидању ванредног стања за територију Републике Српске


ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова

Рјешење о именовању Управног одбора Компензационог фонда Републике Српске


МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању карциногенима или мутагенима


МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Правилник о облику обрасца и садржају података о трговини, трговинској мрежи, цијенама, промјени цијена робе и услуга, залихама и маржи


МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

Правилник o критеријумима за утврђивање висине накнаде за коришћење објеката безбједности пловидбе

Рјешење о стављању ван снаге Рјешења о висини накнаде за коришћење објеката безбједности пловидбе


МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Рјешење о суфинансирању трошкова смјештаја корисника смјештених од jавних установа центар за социјални рад у установe социјалне заштите чији је оснивач Влада Републике Српске

Годишњи план о измјени Годишњег плана специјализација и супспецијализација за Републику Српску за 2020. годину


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Допуна Листе вјештака, број: 08.020-704-77-2/19


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рјешење о измјенама и допуни Рјешења о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Зворник Град, град Зворник, број: 21.04/951-1519/16


РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Рјешење о издавању Дозволе за обављање дјелатности трговине и снабдијевања електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, број: 01-172-7/20/Р-142-93