| LAT

Контакт: + 387 051 456 330

Вељка Млађеновића бб, 78 000 Бања Лука

Радно вријеме:

Пон. – Пет. 08:00 – 16:00

Објављен је СГРС 12/20

Објављен је СГРС 12/20

У "Службеном гласнику Републике Српске", број 12/20, од 17.2.2020. године, објављујемо:

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Одлуку о преносу права својине на непокретностима, број: 04/1-012-2-230/20


МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Правилник о садржају и начину вођења Виноградарског регистра и Винарског регистра


МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Правилник о начину чувања службене тајне


МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова детаљних геолошких истраживања, израду и ревизију геолошке документације, вођење књиге евиденције резерви минералних сировина и послове стручног надзора над извођењем геолошких истраживања, број: 05.07/310-472-1/19
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за минирање у рударству, број: 05.07/310-787-2/19
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за рударска геодетска мјерења и израду рударских планова, број: 05.07/310-738-2/19
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова заштите на раду у рударству, број: 05.07/310-795-2/19
Рјешење о испуњењу услова за издавање лиценце за обављање послова израде акта о процјени ризика, периодичне прегледе и испитивања средстава за рад, уређаја и опреме, средстава личне заштите и за превентивне и периодичне прегледе испитивања услова радне средине, односно физичких, хемијских и биолошких штетности микроклиме у рударским објектима, број: 05.07/310-796-1/19
Допуна Листе испитивача за полагање стручног испита за лица геолошке струке,
број: 05.07/153-1038/19, од 3.6.2019. године


МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ
Рјешење о издавању лиценце за израду техничке документације, број: 15.03-361-863/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-896/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-899/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-906/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-909/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-911/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-921/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-926/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-939/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-946/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-955/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-959/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-969/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-974/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-976/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-990/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-991/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-860/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-842/19
Рјешење о издавању лиценце за грађење објеката, број: 15.03-361-379/19
Рјешење о издавању лиценце за вршење енергетског прегледа зграда, број: 15.03-361-899-1/19
Рјешење о издавању лиценце за вршење енергетског прегледа зграда, број: 15.03-361-938/19
Рјешење о издавању лиценце за вршење енергетског прегледа зграда, број: 15.03-361-978/19
Рјешење о издавању лиценце за вршење енергетског прегледа зграда, број: 15.03-361-982/19
Рјешење број: 15.03-361-1027/17
Рјешење број: 15.03-361-452-1/18
Рјешење број: 15.03-361-251/19


МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Овлашћење број: 08/2-052-3832/19


МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ
Лиценца, за “SBO - inžinjering”, број регистра: 1/2020


РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Бањалука 5, град Бањалука, број: 21.04/951-1794/17
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за дио катастарске општине Братунац, општина Братунац, број: 21.04/951-1661/19
Рјешење о потврђивању катастра непокретности за катастарску општину Слатина, општина Лакташи, број: 21.08/951-110/19


РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-01/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-02/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-03/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-04/19
Рјешење о знаку произвођача број: 18/1.00/393-03-05/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-07/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-06/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-08/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-09/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-10/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-11/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-12/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-13/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-14/19
Рјешење о знаку произвођача, број: 18/1.00/393-03-15/19


РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Рјешење о давању сагласности на Правила и тарифе за прикључење на транспортни систем природног гаса, број: 01-295-5/19/Р-134-2


АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правилник о измјени Правилника о солидарности aдвоката Адвокатске коморе Републике Српске
Тумачење број: 02-04/2020


УСТАВНИ СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Рјешење број АП 2922/17


ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Одлука о издавању Лиценце за дјелатност међународне трговине електричном енергијом, број: 05-28-12-376-18/19