Службени гласник број 048, 2011. година, језик српског народа - садржај

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о проглашењу Амандмана CXXII 
на Устав Републике Српске
Амандман CXXII на Устав Републике Српске

ВИЈЕЋЕ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о промјени Устава Републике Српске, 
број: 03.1/I-221/11

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Одлука о давању сагласности на План утрошка 
средстава, број: 04/1-012-2-751/11
 
Одлука о давању сагласности на План утрошка 
средстава, број: 04/1-012-2-780/11

Одлука о давању сагласности за инвестициона 
улагања, број: 04/1-012-2-777/11

Одлука о давању сагласности на План утрошка 
средстава Министарству науке и технологије, 
број: 04/1-012-2-754/11

Одлука о давања сагласности на План утрошка 
средстава, број: 04/1-012-2-745/11
 
Одлука о давању сагласности за закључење
Анекса III Уговора о заједничком улагању у 
изградњу стамбено-пословног објекта у 
Бањој Луци, на локацији Бањалучко поље, 
између Алеје светог Саве, Булевара српске 
војске и новопланиране саобраћајнице, између 
Републичке дирекције за обнову и изградњу 
и ОДГП “Крајина” а.д. Бања Лука, закљученог 
25. октобра 2000. године

Одлука о давању сагласности на Правилник
о измјенама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста 
у Министарству рада и борачко-инвалидске 
заштите

Одлука о давању сагласности, 
број: 04/1-012-2-750/11

Одлука о давању сагласности на Правилник 
о допуни Правилника о континуираној
професионалној едукацији

Одлука о давању сагласности на Упутство 
о измјенама и допунама Упутства о процедури 
и начину утрошка прикупљених средстава 
у “Фонд Партнер”

Одлука о преносу права власништва, 
број: 04/1-012-2-756/11

Одлука о преносу права власништва, 
број: 04/1-012-2-737/11 

Одлука о преносу права власништва, 
број: 04/1-012-2-733/11

Одлука о преносу права власништва, 
број: 04/1-012-2-738/11 

Рјешење о одобрењу реалокације средстава, 
број: 04/1-012-2-781/11

Рјешење о одобрењу реалокације средстава, 
број: 04/1-012-2-782/11

Рјешење о именовању Комисије за избор 
чланова Надзорног одбора Фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање Републике Српске, 
Бијељина

Рјешење о именовању Комисије за избор 
чланова Управног одбора Фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање Републике 
Српске, Бијељина

Рјешење о именовању Комисије за избор 
директора Фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање Републике Српске, Бијељина

Рјешење о именовању Комисије за избор 
и именовање три члана Управног одбора 
ЈУ “Завод за запошљавање Републике Српске”

Рјешење о именовању Комисије за избор 
и именовање директора ЈУ “Завод за 
запошљавање Републике Српске”

Рјешење  о именовању Комисије за избор 
и именовање три члана Управног одбора 
ЈУ “Агенција за мирно рјешавање радних 
спорова”

Рјешење о именовању Комисије за избор 
и  именовање директора Фонда за 
професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалида

Рјешење о именовању Комисије за избор 
директора Јавне установе Дом пензионера 
у Бањој Луци

Рјешење о разрјешењу члана Управног 
одбора  Опште болнице “Свети Врачеви” 
у Бијељини

Рјешење о разрјешењу директора Завода за 
лијечење, рехабилитацију и социјалну заштиту 
хроничних, душевних болесника “Јакеш” 
Модрича

Рјешење о именовању директора Завода за 
лијечење, рехабилитацију и социјалну заштиту 
хроничних, душевних болесника “Јакеш” 
Модрича

Рјешење о именовању представника Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 
у Скупштини друштва капитала МХ ЕРС - 
МП а.д. Требиње - ЗП “Електродистрибуција” 
а.д. Пале

Рјешење о именовању представника Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 
у Скупштини друштва капитала МХ ЕРС - 
МП а.д. Требиње - ЗП “Хидроелектране 
на Дрини” а.д. Вишеград

Рјешење о именовању представника Фонда за 
реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 
у Скупштини друштва капитала “Експлоатација” 
а.д. Гацко

Рјешењe о именовању представника Акцијског 
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и  
Фонда за реституцију Републике Српске а.д. 
Бања Лука у Скупштини друштва капитала 
“Чајавец” а.д. Бања Лука

Правила о измјенама и допунама Правила 
тендерске продаје

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Правилник о облику и начину вођења трговачке 
књиге - Пречишћени текст - 

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о оспособљавању младих 
за научни и истраживачки рад

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Допуна Листе сталних судских тумача у 
Републици Српској, који су именовани 
рјешењем министра правде, a у складу са 
Правилником о сталним судским тумачима 
(“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 115/05 и 32/07)

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Саопштење о просјечним мјесечним бруто 
и нето платама запослених у Републици 
Српској исплаћеним у марту 2011. године   
и у периоду јануар - март 2011. године

Просјечне бруто плате по запосленом 
исплаћене у Републици Српској 
у марту 2011. године

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

Правилник о измјенама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Републичком заводу за 
геолошка истраживања

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о Омбудсману за банкарски систем 
Републике Српске

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА БиХ

Одлука о закључивању и потврди броја 
уписаних бирача у Централни бирачки 
списак за пријевремене изборе за начелника 
Општине Мркоњић Град, који ће се 
одржати 8. маја 2011. године

Исправка Одлуке о избору у Одбор за привреду 
Народне скупштине Републике Српске